Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny

Operatorem Serwisu www.convista.pl i administratorem danych jest Convista Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000789506, numer identyfikacji podatkowej NIP 8992863718, REGON: 383563947 (dalej jako: „Administrator”, „Serwis”).

Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod powyższym adresem oraz pod adresem dpo@convista.com.

Przetwarzanie danych osobowych

Poniższa sekcja zawiera informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe (zwane dalej również "Twoimi danymi").

Dane dostępowe

Twoje dane

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę z naszej witryny internetowej i za każdym razem, gdy wywołujesz plik lub wysyłasz formularz, Twoja przeglądarka wysyła określone dane do naszego serwera (patrz sekcja "Hosting") w ramach swojego żądania. Dane te są wykorzystywane przez serwer do dostarczania żądanych treści i są przechowywane w plikach dziennika z informacjami po stronie serwera o (nie)zrealizowaniu żądania.

W celu dostarczenia żądanych treści przetwarzane są następujące dane:

 • Adresy protokołu internetowego (IP).
 • Data/godzina dostępu do strony internetowej lub funkcji.
 • Ciąg agenta użytkownika, który identyfikuje przeglądarkę lub system operacyjny na serwerze.
 • Zainstalowane czcionki; typy MIME; język i strefa czasowa przeglądarki; dane Silverlight; zainstalowane wtyczki; nagłówki HTTP; rozdzielczość ekranu.

Bez podania tych danych korzystanie ze strony internetowej nie jest możliwe.

Cel przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • Umożliwienie korzystania z Witryny, tj. dostarczanie żądanych treści.
 • Monitorowanie natężenia ruchu w Witrynie.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 • Zapewnienie wydajnego działania Witryny. 
 • Wykrywanie i korygowanie błędów dostępu.

Nasz partner hostingowy może również wykorzystywać te informacje techniczne do własnych celów bezpieczeństwa i analitycznych, takich jak pomiar liczby klientów, którzy opublikowali aktywne strony internetowe za pomocą swojej Platformy.

Nasz partner hostingowy może również wykorzystywać te informacje do tworzenia oddzielnych produktów analitycznych, które oferuje swoim Klientom - pod warunkiem, że produkty analityczne będą wykorzystywać wyłącznie dane zanonimizowane – aby pomóc swoim Klientom zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są Treści Witryny, śledzić konwersje i dostarczać inne wskaźniki pomiarowe.

Dane dostępowe są również analizowane do naszych celów statystycznych (patrz rozdział "Analityka").

Dane nie są przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych dostępowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów opisanych powyżej.

Okres przechowywania

Najpóźniej po 30 dniach pliki dziennika są usuwane lub zanonimizowane.

Hosting

Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są świadczone na nasze zlecenie przez naszego usługodawcę – Webflow, Inc., 398 11th St., Floor 2, San Francisco, CA 94103. Wszystkie dane dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej stronie, będą przetwarzane na ich serwerach lub serwerach należących do ich usługodawców. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.

Twoje dane będą przekazywane do USA w sposób opisany powyżej; nie ma tam przepisów o ochronie danych porównywalnych z przepisami UE. W tym zakresie z Webflow zawarto umowy o ochronie danych, w tym tzw. "standardowe klauzule umowne" UE. Ponadto Twoje dane zostaną pseudonimowane (patrz sekcja "Twoje dane").

Polityka prywatności Webflow: https://webflow.com/legal/privacy-faqs, https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy 

Opcje wprowadzania danych

Twoje dane

W ramach strony internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (np. adresu e-mail, imienia i nazwiska i/lub adresu), aby móc skorzystać z opisanych usług (np. poprosić o oddzwonienie).

Przekazane w ten sposób dane są przechowywane w celu świadczenia opisanej usługi (np. na serwerze poczty elektronicznej w celu przesłania żądanych materiałów).

Podanie danych jest dobrowolne. W zależności od usługi mogą być jednak niezbędne pewne dane, aby umożliwić nam świadczenie usługi. Dane te są następnie odpowiednio oznaczane.

Cele przetwarzania

Dane te są bez wyjątku wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usługi opisanej w każdym przypadku.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie niektórych swoich danych, będziemy przetwarzać te dane (również) na podstawie tej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej wtedy, gdy nie będą już Państwo potrzebować opisanej w każdym przypadku usługi, o ile nie istnieją żadne inne prawne zobowiązania do przechowywania danych i/lub przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem w innych celach.

Aplikowanie w celach rekrutacyjnych

Twoje dane

Jeśli złożysz aplikację w naszej firmie, będziemy przetwarzać informacje, które otrzymamy od Ciebie podczas procesu rekrutacji. Z reguły informacje te obejmują dane kontaktowe, inne informacje podane w CV, a także certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Jednakże, aby móc rozpatrzyć Twoją aplikację i ocenić, czy nadajesz się na dane stanowisko, w każdym przypadku wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail, życiorysu oraz, w stosownych przypadkach, dowodu podanych informacji, w szczególności referencji do Twoich kwalifikacji, doświadczenie zawodowe i certyfikaty.

Ocenimy Cię wyłącznie pod kątem Twoich przydatności na dane stanowisko. Nie musisz wysyłać nam zdjęcia.

Z reguły nie wymagamy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO w procesie rekrutacji. Ze względu na wrażliwość takich danych prosimy o nieprzesyłanie nam tego typu informacji. Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, gdy takie informacje są istotne dla procesu rekrutacji, będziemy je przetwarzać wraz z innymi danymi kandydata; Na przykład, jeśli dobrowolnie przekażesz nam informacje o poważnej niepełnosprawności.

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, którą wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Użytkownikiem a Convista Consulting Sp. z o.o. w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Convista Consulting Sp. z o.o. przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Wycofanie zgody

Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać w formie tekstowej (np. e-mailem na adres hrteam@convista.com). Po odwołaniu zgody nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych.

Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

 • Na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata.
 • Na inne stanowiska przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • W przypadku ewentualnych nieporozumień między Użytkownikiem a Convista Consulting Sp. z o.o. dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Odbiorcy danych

W Convista Consulting Sp. z o.o. dostęp do danych Użytkownika mają tylko pracownicy działu personalnego HR, pracownicy odpowiedzialni za dział, do którego Użytkownik aplikuje i w razie potrzeby członkowie kierownictwa i Zarządu. Dane osobowe Użytkownika możemy przekazać innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.

W celu efektywnego zarządzania Państwa danymi korzystamy z narzędzia rekrutacyjnego TRAFFIT firmy TRAFFIT Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia.

Polityka prywatności: https://traffit.com/pl/polityka-prywatnosci-traffit/ 

Kontakty biznesowe

Twoje dane

Jeśli przekażą nam Państwo swoje służbowe dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, firmę, stanowisko, adres, adres e-mail, numery telefonów) w ramach kontaktu biznesowego lub jeśli podadzą Państwo te dane w ramach odpowiednich formularzy na naszych stronach internetowych, będziemy przechowywać te dane w naszym globalnym systemie CRM, wskazując przypuszczalne obszary zainteresowań zawodowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest co do zasady dobrowolne. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych stanowi jednak wynagrodzenie za usługę, która ma być przez nas świadczona bezpłatnie (np. w celu dostarczenia białej księgi).

Cele przetwarzania

My i inne spółki z Grupy ConVista (patrz Odbiorcy) wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe,

 • w celu realizacji umów z Tobą lub Twoim pracodawcą, np. w kontekście realizacji projektu informatycznego,
 • na Państwa prośbę o podjęcie działań przed zawarciem umowy, np. w celu przesłania żądanych informacji o naszym zakresie usług lub ofercie,
 • w celu bezpośredniej reklamy naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do towarów lub usług, o które Państwo lub Państwa pracodawca prosili lub które dostarczyliśmy Państwu lub Państwa pracodawcy. Na przykład, wysyłając Ci specjalistyczne informacje na aktualne tematy, interesujące oferty usług lub oferty indywidualnego doradztwa w zakresie aktualnych wyzwań zawodowych i technicznych,
 • ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych kontaktowych (np. w celu realizacji Programu dla Partnerów Biznesowych).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest następująca:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji umowy, np. w ramach projektu
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – o ile przetwarzamy Państwa dane, na Państwa żądanie, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w celu przesłania żądanych informacji na temat naszej oferty usług lub złożenia oferty
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie, w jakim wykorzystujemy Państwa dane do reklamy bezpośredniej naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do towarów lub usług, o które Państwo wcześniej prosili lub które Państwu dostarczyliśmy. Naszym uzasadnionym interesem jest reklamowanie naszych towarów i usług w zakresie reklamy bezpośredniej.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych kontaktowych.

Odbiorca

System CRM jest również obsługiwany przez ConVista Consulting AG z Kolonii dla innych spółek Grupy ConVista. Firmy te mają dostęp do Twoich danych i mogą je przetwarzać w celach opisanych powyżej.

W skład Grupy ConVista wchodzą wszystkie obecne i przyszłe spółki powiązane z ConVista Consulting AG zgodnie z § 15 i nast. AktG (niem. ustawa o spółkach akcyjnych) lub w drodze dalekosiężnych porozumień o współpracy. Na życzenie chętnie udostępnimy aktualną listę w każdym przypadku.

Sprzeciw / cofnięcie zgody

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych do wyżej wymienionych celów ze skutkiem na przyszłość lub odwołać udzieloną w tym celu zgodę.

Prosimy o przesłanie nam swoich zastrzeżeń lub odwołania pocztą elektroniczną na adres info.health@convista.com.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej wtedy, gdy i w zakresie, w jakim sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu Państwa danych lub cofnęli udzieloną zgodę, chyba że mają zastosowanie obowiązki przechowywania i/lub przetwarzamy Państwa dane w innych zgodnych z prawem celach.

Pliki cookie (ciasteczka)

Twoje dane

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z naszego serwera do komputera użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Zawierają one informacje, które mogą być odczytywane przez nasz serwer i wzbogacane o dodatkowe informacje podczas bieżących i przyszłych wizyt na stronie internetowej.

Pliki cookie, które wykorzystuje strona można podzielić na następujące rodzaje:

Administratora (dostawcę) ciasteczek

Własne - wytworzone przez stronę internetową.
Stron trzecich - należące do innych administratorów, które umożliwiają wyświetlanie treści pochodzących odpodmiotów zewnętrznych.

Okres  przechowywania ciasteczek na Twoim urządzeniu

Sesyjne - przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do momentu  zakończenia sesji przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisywane informacje  zostają trwale usunięte z pamięci Twojego urządzenia.
Stałe - przechowywane  na Twoim urządzeniu przez określony czas lub do momentu, kiedy je usuniesz za  pomocą odpowiednich narzędzi Twojej Przeglądarki.

Cel  wykorzystywania ciasteczek

Niezbędne - umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony internetowej.
Funkcjonalne - zapamiętują Twoje preferencje przy korzystaniu ze strony  internetowej.
Analityczne - zachowują informacje o sposobie korzystania ze strony  internetowej, co pomaga nam ją ulepszać.
Marketingowe - umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam na  stronie internetowej lub prowadzenie innych działań marketingowych na  stronach podmiotów trzecich, np. portalach społecznościowych.

Wyłączenie plików cookie

Istnieje również możliwość korzystania z naszej strony internetowej bez włączania obsługi plików cookie. W ustawieniach przeglądarki możesz określić, czy chcesz zaakceptować ustawienia plików cookie.  W ustawieniach domyślnych większość przeglądarek automatycznie je akceptuje. Jeśli chcesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki, klikając na przykład "Nie akceptuj plików cookie" lub podobne. Ustawienia te często można znaleźć w punkcie menu "Prywatność" lub podobnym. W takim przypadku zwracamy uwagę, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Cele przetwarzania

Używamy plików cookie, aby uczynić wizytę na naszej stronie internetowej atrakcyjną i prostą, a także aby umożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcji, np. możliwość jednorazowego wyboru języka i zastosowania tego ustawienia podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych jest zgodny z celami opisanymi w poprzednim akapicie.

Okres przechowywania

Sesyjny plik cookie i dane przypisane do serwera są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki.

Trwały plik cookie pozostaje na komputerze użytkownika do upływu ustalonego okresu ważności, chyba że zostanie usunięty.

Analityka (Google Analytics)

Twoje dane

W ramach strony internetowej dostęp odwiedzających jest oceniany za pomocą Google Analytics, narzędzia do analizy stron internetowych firmy Google, dzięki czemu możemy stale ulepszać naszą stronę internetową. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i przesyłane dane dostępowe (patrz punkt "Dane dostępowe"), aby umożliwić ocenę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

W związku z korzystaniem ze strony internetowej generowane są następujące informacje:

Gromadzone są w szczególności następujące informacje:

 • adres IP
 • wywołane (pod)strony
 • Twoje zachowanie podczas korzystania ze strony internetowej (np. kliknięcia, przewijanie i czas przebywania)
 • Twoja przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu
 • źródło Państwa wizyty (tj. za pośrednictwem jakiej strony internetowej lub nośnika reklamowego trafili Państwo do nas)

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki, zgodnie z opisem w punkcie "Pliki cookie".

Adres IP użytkownika jest rejestrowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi analitycznej i dostarczenia nam informacji o kraju, regionie lub mieście, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryny. Państwa adres IP jest jednak skracany w trakcie gromadzenia danych jeszcze przed zapisaniem, a tym samym Państwa dane są zanonimizowane.

Cele przetwarzania

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz dalszej optymalizacji i rozwoju strony internetowej oraz utrzymania jej przyjazności dla użytkownika. Pomaga to również w optymalizacji prezentacji naszej strony internetowej i zakresu naszych usług.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes w odniesieniu do tych danych opiera się na celach opisanych w poprzednim akapicie.

Okres przechowywania

Dane zebrane z jednorazowej wizyty są usuwane po 12 miesiącach.

Odbiorca Twoich danych

Google Analytics jest dostarczany przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane.

Polityka prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane będą przekazywane do USA w sposób opisany powyżej w sekcji "Odbiorca Twoich danych"; nie ma tam przepisów o ochronie danych porównywalnych z przepisami UE. W tym zakresie z Google zawarto umowy o ochronie danych, w tym tzw. "standardowe klauzule umowne" UE. Ponadto Twoje dane zostaną zanonimizowane (patrz sekcja "Twoje dane").

Sprzeciw

Jeśli nie zgadzasz się na analizę danych zebranych podczas wizyty na stronie internetowej, możesz z tego zrezygnować, blokując pliki cookie w ustawieniach plików cookie w przeglądarce, jak opisano wcześniej w sekcji "Pliki cookie". Masz również możliwość skorzystania z dodatku do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Możesz go pobrać tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Należy pamiętać, że środki te należy wdrożyć oddzielnie dla każdej używanej przeglądarki i/lub urządzenia końcowego, jeśli sobie tego życzysz.

Przysługujące Państwu prawa

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, przysługują Ci następujące prawa, opisane poniżej. Wszelkie zapytania prosimy kierować do info.health@convista.com pocztą elektroniczną.

Masz prawo do...

Informacja

Na życzenie chętnie poinformujemy Państwa o wszelkich danych, które posiadamy i przetwarzamy na Państwa temat oraz o tym, w jakim zakresie Państwa dane przetwarzamy.

Więcej informacji na temat prawa do informacji można znaleźć w art. 15 RODO.

Korekta

W razie potrzeby poprawimy i/lub uzupełnimy Państwa dane osobowe. Warunki, na jakich jest to możliwe oraz wszelkie inne kwestie związane z prawem do sprostowania można znaleźć w art. 16 RODO.

Ograniczenie przetwarzania

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Warunki, na jakich jest to możliwe oraz wszelkie inne kwestie związane z prawem do ograniczenia przetwarzania można znaleźć w art. 18 RODO.

Usunięcie

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych. Warunki, na jakich jest to możliwe oraz wszelkie inne kwestie związane z prawem do usunięcia danych można znaleźć w art. 17 RODO.

Informacje związane z korektą, ograniczeniem lub usunięciem

Na życzenie chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat tego, które podmioty otrzymują Państwa dane i komu przekazaliśmy informacje o ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu. Wszelkie inne informacje dotyczące prawa do takich informacji można znaleźć w art. 19 RODO.

Sprzeciw

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Warunki, na jakich możliwy jest sprzeciw, można znaleźć w art. 21 RODO.

Skarga do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nasze przedsiębiorstwo jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: dpo@convista.com.